Marekerk - Visie

Visie

Wat is de visie van de Marekerk gemeente?

De Marekerk wil een naar buiten toe gerichte geloofsgemeenschap zijn tot heil van de samenleving. De Marekerk gemeenschap kenmerkt zich door een gastvrije, uitnodigende en open houding voor jong en oud die zich aangesproken voelt door de Boodschap van God in deze dynamische tijd. 

Haar wortels worden gevormd door de Bijbelse leefregels zoals die zich uiten in de protestants-christelijke traditie. Zij vindt haar geloof in God, die wij leren kennen in de Bijbel en die voor ons zichtbaar is geworden in Jezus, de Christus. Zij voelt zich geinspireerd en gesteund door de Heilige Geest. 

De Marekerk gemeenschap kenmerkt zich door pluriformiteit. Daarin stelt zij zich open om naar elkaar te luisteren en van elkaar te leren. Zij wil ruimte bieden voor verschillende vormen van geloofsbeleving, waarbij onderlinge betrokkenheid niet uit het oog wordt verloren. 

De Marekerk gemeenschap heeft een open oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen. Zij wil als kerkelijke gemeenschap haar stem laten horen in de samenleving en de christelijke waarden actief en enthousiast uitdragen. Zij treedt anderen daarbij met respect tegemoet. 

De Marekerk gemeenschap wil een luisterende, lerende, vierende en dienende gemeenschap zijn. Zij vertaalt haar roeping in de ontmoeting met God (vieringen), geestelijke zorg voor de medemens (pastoraal werk), vorming, toerusting en materiele zorg voor de medemens (diaconaal werk). Zij zoekt niet alleen de ontmoeting met mensen, kerken en gemeenschappen die wortelen in Bijbelse leefregels en tradities (oecumene), maar zij zoekt ook het gesprek met andere religieuze groeperingen.