Marekerk - Werkgroep eredienst

Werkgroep eredienst

De Werkgroep Eredienst is een door de kerkenraad ingestelde commissie die tot taak heeft de organisatie van de eredienst goed te laten verlopen en houdt zich bezig met de inhoud en de vormgeving van de liturgie. De kerkenraad kan opdrachten verstrekken aan de werkgroep en de werkgroep kan op haar beurt opdrachten vragen, voorstellen doen en gevraagd of ongevraagd advies geven.

De werkgroep vergadert één keer per twee maanden. Er wordt veel aandacht besteed aan de voorbereiding van speciale diensten, zoals tijdens de veertig dagen, de Stille week, Pasen, Pinksteren,  Advent en Kerst. Ook de vormgeving van de liturgie in algemene zin krijgt aandacht.

Andere groepen die zich bezig houden met bepaalde kerkdiensten doen dit in overleg met de Werkgroep Eredienst.