Marekerk - Diaconie

Diaconie

Ook de diaconie van de Marekerk in De Meern heeft een specifieke opdracht: het in navolging van Christus opkomen voor mensen in nood.

Behalve naastenliefde tonen en iets goeds voor anderen doen, beschouwt onze diaconie vooral ‘het leren zien door de ogen van de ander die zorg behoeft’ als kenmerkend voor een diaconale gemeente. Wie zich verplaatst in de ander en door diens ogen leert zien, gaat kijken met 'diaconale ogen’. Hij verliest zijn onverschilligheid, vooroordelen en onbegrip. Dit opent de weg naar het bieden van hulp, verzorging en bescherming aan hen die dat nodig hebben.

Omzien naar elkaar is meer dan mensen met financiële problemen helpen. Concreet betekent dit, dat de diaconie in de eigen burgerlijke gemeente een extra vangnet is voor mensen in nood. Hulp in de vorm van wegwijzer in het doolhof van sociale regelingen, in de vorm van een gift. Onze gemeente kent speciale projecten: collecten waarbij telkens de aandacht van de gemeente wordt gevraagd om iets extra's te doen voor gemeenteopbouw, bij rampen of oorlogsgeweld. Via collecten, legaten of giften werft de diaconie gelden om het plaatselijke, regionale of internationale werk mogelijk te maken.

De diaconie is een belangrijk onderdeel van de gemeente. Mensen die om wat voor reden dan ook in de problemen zijn geraakt kunnen een beroep doen op de diaconie.

Wellicht kan de diaconie u verder helpen door contact te leggen met de juiste instanties. De diaconie kan zelf ook hulp bieden.

Mocht u behoefte hebben aan ondersteuning, in welke vorm dan ook, dan kunt u altijd contact opnemen met iemand van de diaconie. Dit kan via het contactformulier of mail naar diaconie@marekerkdemeern.nl